زعفران

زن خالص: 0.5گرم
تعداد در جعبه: 24 عدد
نوع زعفران: پوشال
کد:A-001