اخبار

افزایش سهم صادرات غیر نفتی

رئیس جمهوری اسلا‌می ایران گفت: هدف صادرات غیرنفتی در بودجه 84 هشت و نیم میلیارد دلا‌ر بود که با تلا‌ش های انجام شده و حمایت مجلس در تصویب بودجه این میزان به 10 و نیم میلیارد دلا‌ر رسید .
محمود احمدی نژاد در ادامه سخنان خود در مجلس شورای اسلا‌می افزود: نخستین بار پس از برنامه سوم , صادرات غیرنفتی از برنامه پیش است و نسبت به سال ,83 سی و هشت و 6 دهم درصد افزایش نشان می دهد .
وی گفت : در 9 ماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی 11 میلیاردو 600 میلیون دلا‌ر بوده است , که 41 و 7 دهم درصد در مقایسه با 9 ماهه سال گذشته افزایش دارد ونسبت به هدف برنامه 163 درصد رشد داشته است.
رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: برخی روزنامه ها با تیترهای بزرگ دولت را به واردات بی رویه متهم می کنند , که این‌ها بدون اشاره به منبع سخنانشان , قصد دارند فضای جامعه را ملتهب کنند .
احمدی نژاد گفت : در 9 ماهه امسال کل واردات 30 میلیارد و 400 میلیون دلا‌ر است , که در مقایسه با مدت مشابه پارسال فقط 3 و 3 دهم درصد رشد یافته است درحالی که صادرات غیرنفتی 41 و 7 دهم درصد افزایش داشت‌, که معنایش شتاب صادرات بالا و واردات بسیار کند است.
وی افزود : برخی می گویند این صادرات تولیدات پتروشیمی است مگر پتروشیمی بد است , اما اینطور نیست صادرات پتروشیمی با صنایع ما نزدیک است.
رئیس جمهور یادآور شد : ترکیب واردات در حال تغییر 10 درصدی کالا‌های مصرفی به سمت کالا‌های سرمایه ای و واسطه ای است .
وی گفت: در قانون ابزاری برای کنترل واردات بجز تعرفه وجود ندارد و تعرفه به معنی تاثیرگذاری روی نرخ های داخلی است .
احمدی نژاد افزود : افزایش رشد صادرات و واردات به معنای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی بسیار بالا است که باید فعال شوند .
رئیس جمهور گفت : حمایت از تولید داخل و پشتیبانی از صادرات از جمله راهکارهای افزایش ظرفیت های اقتصادی است و البته این صادرات به جز صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
وی در ادامه افزود : از دیگر حمایتهای برنامه توسعه‌, مجلس و دولت حمایت از بخش کشاورزی و دامی است و امسال رشد بخش کشاورزی و دامی 7 و یک دهم درصد است که از برنامه 2 درصد پیش است و تولیدات محصولا‌ت به 100 میلیون تن رسید, که خود یک رکورد است.
وی با بیان اینکه محصولا‌ت باغی امکان درآمد ارزی دارد و ارزآور است‌, گفت : به این علت حدود یکصد هزار هکتار در یکسال گذشته به سطح باغات کشور اضافه شده و سالا‌نه 50 هزار هکتار کشت زیتون در دستور کار دولت است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 150 هزار هکتار زمین زیرپوشش عملیات آب و خاک قرار گرفته است و در 78 هزار هکتار زمین شبکه آبیاری تحت فشار اجرا شد و 82 هزار هکتار زمین در حال مطالعه است .
وی گفت : همچنین 60 هزار هکتار اراضی بهسازی و تجهیز شده است .