صادرات زعفران

ارزش صادرات زعفران ايران در نه ساله اخير رشد قابل توجهي داشته است اما میزان صادرات از نظر وزنی با افت و خیزهایی همراه بوده است. نمودار زیر نمودار مقايسه اي ميزان صادرات در نه سال گذشته مي باشد.

saffron-exprot-chart