آزمایشگاه

laboratoryشرکت زعفران پارسیان در راستای پیاده سازی اهداف کیفی سازمان آزمایشگاه مجهزی را با دستگاههای جدید و پیشرفته احداث نموده است.

این آزمایشگاه شامل 2 بخش میکروبی و فیزیک و شیمیایی بوده و کلیه ی فاکتورهای زعفران که شامل آزمونهای رنگ افزودنی، درصد رطوبت، قدرت رنگی و تلخی، عطر و طعم و … و کلیه ازمونهای میکروبی زعفران با توجه به استانداردهای ملی ایران (1-259) انجام می پذیرد.

استانداردهاي مرتبط با زعفران در جدول زير آمده است:

ردیف عنوان شماره تاریخ آخرین ویرایش
1 زعفران –ويژگيها 1-259 اسفند 82
2 زعفران –روشهاي آزمون 2-259 خرداد 76
3 روش نمونه برداري زعفران 3659 مهر 74
4 زعفران ويژگيهاي ميكروبي و روشهاي آزمون 5689 مهر80
5 Saffron (Crocus sativus linnaeus) specification 3632-1  2003-11-15
6 Saffron (Crocus sativus linnaeus) test method 3632-2 2003-11-15